Obchodní Podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele velkoobchodu a maloobchodu TopSouvenirs.cz - společnosti TOPSOUVENIRS s.r.o. se sídlem Cukrovarská 580/76, Praha 9 - Čakovice, 196 00, IČO: 06974279 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

Způsob objednání


Objednávat můžete on-line přímo na našich stránkách. Pro objednání není třeba se zaregistrovat. Pokud Vám z nějakého důvodu nechcete využít online objednávkový formulář, máte možnost zaslat objednávku na e-mail info@TopSouvenirs.cz .

Zrušení objednávky je možné jak ze strany zákazníka, tak i dodavatele. Obě strany mohou bez udání důvodu zrušit objednávku.

 

Dodací podmínky

Zboží zpravidla expedujeme následující den po obdržení objednávky. Dodací lhůta po Praze je 1 - 2 pracovní dny - zboží rozvážíme sami. Pro přepravu zásilek mimo Prahu využíváme služeb přepravce PPL, DPD, GLS, Geis nebo společnosti Schenker.

 

Cena zboží a platební podmínky


Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese uvedené v kontaktech;

- V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: 250 144 6819 / 2010, vedený u společnosti FIO a.s.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Řešení případných sporů


V případě, že dojde ke sporu, který se nepodaří vyřešit dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu, kterým je: 

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: www.adr.coi.cz

 

Odstoupení od smlouvy


Kupující má v souladu s ustanovením paragrafu 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

 

Záverečná ustanovení


Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí přiměřeně ustanovení výše uvedených právních předpisů.

Kupující a Prodávající jsou těmito Obchodními podmínkami vázáni. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

V Praze 1.1.2013

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Základní informace:

Správcem osobních údajů je společnost TOPSOUVENIRS s.r.o., sídlem na adrese:  Cukrovarská 580/76, Praha 9 - Čakovice, 196 00, IČO: 06974279

 

Typy zpracovávaných osobních údajů

Jsou zpracovávany pouze osobní údaje poskytnuté zákazníkem.

 

Důvody pro zpracování a uchovávaní osobních údajů

- nákup zboží a služeb (vyřízení a doručení objednávky)

- uživatelský účet (usnadnění vytváření objednávek pro stálé zákazníky nebo opakované objednávky)

- marketingová činnost (emailová obchodní sdělení zaslaná na základě souhlasu)

 

Předávání osobních údajů 3. straně

Osobní údaje budou předány pouze kurýrovi nebo přepravci za účelem doručení objednávky.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovány po dobu smluvního vztahu.

V případě zpracování osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas nebo k přihlášení k odběru obchodních sdělení budou osobní údaje uchovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání tohoto souhlasu. 

 

Právo na výmaz osobních údajů

Osobní údaje budou v případě písemné žádosti vymazány. Žádost může být zaslaná také elektronickou poštou.  Výmaz se nedotkne údajů na dokumentech, která musí být podle zákona uchovány, např. faktury.

 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 14.8.2018.